Hallo

<: Was ist orangeIceb@:r?
>: besser als R** ***L!

<: orange Eisbären gibt es nicht!
>: Doch!
>: Wenn die Sonne sich in die Nacht neigt
>: und das blendende in ein Rot zielt
>: öffnet sich ein oranges Fenster,
>: das den Eisbär in seiner wahren Persönlichkeit zeigt.

<: Was ist das Logo?
>: Es heisst Triopus.
>: Gleicht die UpSideDown Energie verankert und kaskadierend um.

Auf dieser Website gibt es Artefakte von Kunst
in unterschiedlichen Ausdrucksformen
und eine aus dieser Erfahrung mögliche Dienstleistung.

MfG

Herr
Disaster of Arts
Andreas Michael Fleckl

Martin-Alexander Sergej der 2te (Ramirez)³ Gabelbock vom Nottesberg
Alias BlemBlem

Agent
999 orangeIceb@:r

ÂêEàDLOçO,M\>¯JñI+l·ZËÉ6EÀIÒÅ#V¸×B§p!2hUð4lT3yF5\g¬£¯ÞÕ¥(¤xZ´m#öÏg|ø©î÷iý}U-¼<^~Þ¦gÆÓ¼3rÐ%øßú8R|[GÔù»3\'Ð?`/é×°uøZu<èY\\2NlßÝ°iµ7äX²Ün0Mt©kÙmV$KPC5ßʲì,|jÑ"&í2|e8ë©×Õ®yTÉ=,WÔÜ*&lø¡°!oKBØô®ª>o¶Æ¿É5zzîpùè2TÓËA´µôuW2Ò¯L3gá@PñmqYnÉ¡±¡øèÀüuðoU'6¦aÓ,»ÿÓ2ÁÚço¥çÀrm8¾Ù3%àQnëZö·æ(ºO#¶NØýé<º¤}Qü±Û»ðÏv)qÍ!Ýüé×ÄJ>`¬ÑF¨j¤ä4Ë"àyd4ÈJÍ$ûmÎ¥ïÎXî_|¸AÖ;ÖÊvãhî>b×æ¯Æ7£$iaX¹DÉÆ6!ªg`^ï¨1øÞX\`Y´Øê!ªú^xV¹â<¿©ª¸òþ@!KÀå_ÓÄëz§_1mT4â6fW8òâ¿,¬¦¾-t&,ªx¢ü,+<_eãòka]c¶L7Þ©IRÐÖÝsk±*Y¨ø%LDßIèLcE¤îúÿ3îìS,ÏM;Þbw¡çX±æOw+lZöÎùü¯ò2kæ#cÉ££÷T*nwSç3¥²ðOäw^Ñ8ãI-B2ÊÿÓ8vAqçé)QÄÌ®ÜG¢Ò^8ìpt×ÖÌóYæ=&ÝoÜ-íz`]îÙùqöÃ÷n4AYŶÌÖTýÆ??lÜ3ÒÁÕ4Å<åØCÄPlêEp©+Åû`´÷}~P91,¨ÉÊ,}(;SåûhÇló8@nÎë0½o2µ¹_C¼*6¢0Â÷¦8¶¯Ë²s.W~μ¢a,4ÊeC#Á¨N¦²GGÆc¬úãÚ~¢"Ëk5\ÅÅöÃÛ¸:±oü®.bÇ¡*©¶u¯sö®¨¬nrH§¸gDõ=TÆYpÂkù1drÐ-²Xy~uóÆ_¤GY=¿^ûW4Á#诬YÛ6³g=˯#Ï^ëîýLÍÃ{.Q#ãdV¼:q2·à68H÷`-÷ðÊ(Òò%Ø3Ou+TgFÚî>ïåööÒ1|~®W¬SâûÄ8gLV7x]éå°²¯)YºùßZ@ê]ºÙ®±<(nËauîoGþÈ)u^îòµ%ÑDoÁæreu±a"ªêZ9ÂY®8Á9Ïwïºÿ+ùO£ÔÕ~~´DLD5Â¥hßÓ¿?¨|!ç½ÅIX¹©QéAWàÑúÄLõÜß¡ìI}XÂÁVöÇ|EmSG!«GØw¦>~¸ªì¡¾ñþ|ô,äÁVóLÓ*µoÜ|2GÍ,ppìª)CGnɼ.t

perplex Delirium xeno Dilmma